Przedszkole

 

Drodzy Rodzice,

Przedszkole Króla Maciusia organizuje Dzień Otwarty i spotkanie z Rodzicami w czwartek 25 lutego 2021 r. o godz. 16.30 i 18.00;

Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa spotkamy się z Państwem w różnych terminach (w miarę zgłoszeń uwzględniamy zapis na sugerowaną przez Państwa godzinę). Prosimy o przyjście w maseczkach jednego z Rodziców. Proszę nie zapomnieć o zdezynfekowaniu rąk.

Do Publicznego Przedszkola Króla Maciusia uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym:

  • obowiązkowe spotkanie edukacyjno-informacyjne mające na celu wprowadzenie w tematykę pedagogiki waldorfskiej,
  • rozmowę kwalifikacyjną z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).

Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami po 12 marca. Zastrzegamy sobie prawo do spotkań tylko z Rodzicami dzieci, które przeszły wstępną rekrutację.

8 kwietnia 2021 r. ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa.

Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola do 16 kwietnia 2021 r. zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Głównym kryterium decyzyjnym w procesie rekrutacyjnym jest akceptacja zasad funkcjonowania Przedszkola, organizacji pracy i stosowanych metod pedagogiki waldorfskiej oraz autentyczna gotowość zaangażowania się Rodziców w pracę na rzecz Przedszkola. Natomiast przy rekrutacji bierzemy pod uwagę sytuację dziecka. Możemy też poprosić Państwa o złożenie dodatkowych dokumentów.

Do 12 marca 2021 r. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.