top of page

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.5, zwanych dalej wymaganiami egzaminacyjnymi, oraz sprawdza,
w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

 1. w terminie głównym:

  • w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;

 2. w terminie dodatkowym:

  • w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;

 3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

  • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
   Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
   Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. ​

 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

  • język polski

  • matematykę

  • język obcy nowożytny.

 6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

 7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

 8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

 9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90
  minut.

 10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
  przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi:

  • w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – na kartę odpowiedzi (5 minut)

  • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na kartę rozwiązań zadań otwartych oraz na kartę odpowiedzi (10 minut).

 11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

 12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 13. Uczeń – obywatel Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 14. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości
  narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONACH:

bro_egz_osm_CKE.png
bottom of page